ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Директорлар кеңесінің мүшелері комитеттердің жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды егжейтегжейлі қарауға және талдауға шоғырланады. Комитеттердің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес-көшбасшылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді. Комитеттер тиісті шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынымдар енгізеді. Директорлар кеңесінің комитеттері атқарушы емес директорлардан тұрады, олардың көпшілігі – тәуелсіз директорлар, сондай-ақ тәуелсіз директорлар төрағалары болып табылады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің функциялары мен міндеттері
Комитет Міндеттер
Стратегия және қоржынды басқару жөніндегі комитет

Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет жасайды:

 • даму стратегиясы мен инвестициялық саясат, оның ішінде қызметтің басым бағыттары;
 • ҚМГ инвестициялық тартымдылығын арттыру;
 • ҚМГ қаржы-шаруашылық қызметін тиісті жоспарлауды қамтамасыз ету;
 • ҚМГ трансформациясына мониторинг жүргізу.
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет

Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-қимыл жасайды:

 • Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын жоспарлау;
 • Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының және өзге де қызметкерлердің қызметін тұрақты және объективті бағалауды қамтамасыз ету;
 • тиімді кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің кәсіби дамуын қамтамасыз ету
Аудит жөніндегі комитет

Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-қимыл жасайды:

 • қаржы-шаруашылық қызметті бақылаудың тиімді жүйесін орнату;
 • ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;
 • сыртқы және ішкі аудит процесін бақылау;
 • Компанияның жылдық және тоқсандық қаржылық есебін тексеру;
 • комплаенстың сақталуын бақылау
Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі комитет

Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-қимыл жасайды:

 • еңбек қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету;
 • стратегиялық жоспарлау мен ҚМГ әлеуметтік-экономикалық дамуына орнықты даму қағидаттарын енгізу;
 • жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар шеңберінде ҚМГ әлеуметтік міндеттемелері мен бағдарламалары;
 • ҚМГ экологиялық тиімділігінің мониторингі.